Evidencia

Evidencia


Modul Evidencia majetku poskytuje nástroje pre evidenciu dlhodobého hmotného, nehmotného a drobného majetku. Prepracovaná karta majetku so širokou škálou možností a funkcií umožňuje neobmedzené možnosti pre sledovanie najrôznejších údajov k majetku, vo vzťahu k zodpovednosti zamestnancov za zverený majetok či príslušenstvo a jeho údržbu. Samozrejmosťou je automatizované účtovanie do denníku (podľa zákaziek, stredísk), hromadné pohyby majetku a rozsiahle výstupy ako nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohybmi. 


Funkcie a výhody modulu


 • Evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku.
 • Evidencia drobného majetku.
 • Karta majetku - všetky údaje pre odpisovanie, kategórie, sektor, umiestnenie atď.
 • Členenie podľa stredísk, zákaziek, zodpovednej osoby, evidencia príslušenstva, opráv a servisu na majetku.
 • Ďalšie údaje - evidencia umiestnenia, evidencia údržby, vloženie obrázku, poznámky, nastavenie účtovania, farebné označenie riadku majetku.
 • Daňové a účtovné odpisy - vedenie daňových odpisov vo všetkých variantách podľa platných predpisov (zrýchlený odpis, lineárny odpis, zvýšená vstupná cena apod.) Zmeny v legislatíve sú v programe vždy promptne premietnuté.
 • Technické zhodnotenie (nákupom, vlastnou réžiou), zvýšenie cien, navýšenie ceny, čiastočné vyradenie, pozastavenie odpisov, rozdelenie karty, predaj, navýšenie ceny, spätné zlúčenie karty).
 • Automatický prenos odpisov a pohybov do modulu Účtovníctvo podľa užívateľského nastavenia účtovníctva.
 • Vytváranie ľubovoľných tlačových výstupov.
 • Sledovanie histórie majetku.
 • Vedenie umiestnenia kariet podľa štruktúry firmy, čísla miestností a zodpovedné osoby.
 • Množstvo tlače prehľadových zostáv majetku (napr. kto je za čo zodpovedný) s voľbou, či tlačiť účtovné či daňové odpisy.
 • Množstvo prehľadov ako z účtovného, tak z daňového hľadiska, vždy s možnosťou nastavenia radenia, filtrovania apod.
 • Tlač inventúrnych záznamov.
 • Tlač kariet majetku.
 • Možnosť evidovať majetok podľa EAN kódov, možnosť zapracovania programov pre zapracovanie dát načítaných čítačkou čiarových kódov.
 • Evidencia vozidiel s možnosťou upozorňovania na servisné a technické kontroly.
 • Kniha jázd.
 • Cestovné príkazy.
 • Nákladná doprava - rozsiahle možnosti rôznych spôsobov fakturácie (množstvá materiálu, najazdené km, nakládka, vykládka, výkon prípojných vozidiel/strojov..), možnosť hromadnej fakturácie.
 • Prehľad nákladnej dopravy.
 • Možnosť zadania viac odberateľov na jeden výkaz nákladnej dopravy.
 • Evidencia leasingu - splátkového kalendára.
 • Účtovanie leasingu, periodická tvorba interných dokladov.