Mzdy

Mzdy


MZDY


Neoddeliteľnou súčasťou PREMIER system je modul mzdy a personalistika pre neobmedzený počet zamestnancov, ktorý využívajajú okrem iného aj firmy s viac než 1000 zamestnancami.

Umožňuje nielen moderný spôsob výpočtu miezd, ale tiež prepojenie s účtovníctvom  a využitím priameho bankovníctva. Program je neustále modernizovaný - nielenže pružne reaguje na všetky legislatívne zmeny, ale jeho modernizácia spočíva v zjednodušení rutinných činností užívateľov, čím sa ponúka stále modernejší spôsob práce. Správne využitie všetkých možností, ktoré program poskytuje, záleží vo veľkej miere nielen na možnostiach programu, ale tiež na precíznosti pri vytváraní údajov v oblasti miezd a personalistiky.

Komplexné riešená personalistika, spracovanie a vyhodnocovanie miezd ponúka celú radu nadštandardných funkcií a možností:


 • neobmedzený počet zamestnancov, atypické organizácie
 • všetky zostavy a priznania voči štátnym inštitúciám, vrátane elektronického podania
 • elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou
 • podpora všetkých formulárov s možnosťou vlastnej úpravy - zápočtový list, pracovné zmluvy, evidenčné listy, ročné vyúčtovanie, prihlášky a odhlášky na zdravotnú a sociálnu poisťovňu a celá rada ďalších
 • evidencia školení s kontrolou budúcich termínov podľa zamestnancov
 •  výkazy práce - užívateľsky definovateľné mzdové položky s podrobným členením na zákazky, strediská a ďalšie doplnkové analýzy
 • zákazky, strediská, doplnkové analýzy - podrobné sledovanie miezd s možnosťou automatického rozpustenia poistenia (nepriamych mzdových nákladov) na zákazky do účtovníctva
 • štatistické výkazy - viac než 30 typov členení
 • všetky vyhodnotenia a analýzy miezd - rekapitulácia miezd, daní, zrážok, náklady na zákazky, univerzálne prehľady , strediská, sledovanie histórie
 • podpora dochádzkových systémov a napojenie na mzdy
 • zamykanie periód, export hromadných príkazov do modulu Príkazy k úhrade, Homebanking, off-line účtovanie do denníku, podpora užívateľskej definície formulárov
 • off-line účtovanie do denníku
 • možnosť spätných zmien po zaúčtovaní, bezchybné opätovné zaúčtovanie. 

PERSONALISTIKA


 • karty zamestnancov - komplexná podpora poisťovní, exekúcií, možnosť vloženia fotografie
 • možnosť prepojenia zmluvy s MS Word, doplnenie údajov zamestnancov do šablóny zmluvy v MS Word
 • evidencia jubileí zamestnancov, vzdelanie zamestnanca, lekárskych prehliadok, praxe zamestnanca, evidencia pošty
 • karta zvereného majetku - evidencia toho, čo bolo zamestnancovi pridelené (napr. náradie, služobné zbrane, ochranné pomôcky apod.)
 • školenia - návrh budúcich školení, prehľad uskutočnených školení, návrh školení podľa profesie
 • automatické plánovanie školení. Prostredníctvom tejto akcie je možné automaticky vytvoriť plány školení zamestnancov. Tieto plány môžu byť jednak neperiodické (jednorazové školenie) alebo periodické (napr. raz za 8 mesiacov). Je možné vždy vytlačiť prehľad zamestnancov, ktorí majú v určitom časovom období absolvovať konkrétne školenie
 • evidencia získaných certifikátov zo školiacich akcií
 • lekárske prehliadky - komplexná podpora sledovania a návrhu
 • podrobné sledovanie všetkých zmien na karte zamestnanca s identifikáciou času a užívateľa

Kapitoly