GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Co to GDPR je?

GDPR (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů pro firmy, instituce ale i jednotlivce a online služby zpracovávající data uživatelů. Cílem GDPR je poskytnout občanům na území EU ochranu osobních dat a kontrolu nad tím, co se s jejich osobnímu údaji děje. Nařízení výrazně zvyšuje práva fyzických osob tzv. subjektů údajů.

Pro koho GDPR platí?

Nařízení se vztahuje na každého, kde pracuje s osobními údaji Evropanů včetně společností a institucí, které působí na evropském trhu. GDPR se nevztahuje na činnosti fyzických osob v rámci čistě osobní povahy nebo na příslušné orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů.

Odkdy GDPR platí?

GDPR začíná platit od 25. května 2018 na celém území EU. V České Republice GDPR nahradí směrnici 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Sankce

Za nedodržování nařízení GDPR hrozí zpracovatelům údajů vysoké pokuty. Ty mají být účinné, přiměřené a odrazující. Při hrubém porušení hrozí pokuta až do výše 20 000 000 EUR nebo až do výše 4 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti.

Co je z pohledu GDPR osobní údaj?

Obecně lze říci, že osobními údaji (dále jen "OÚ") jsou myšleny veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"). Prvky osobních údajů:

 • obecné - jméno, věk, pohlaví, stav, datum narození, občanství, fotografie, IP adresa atd.,
 • organizační - adresa bydliště a zaměstnání, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační údaje určené státem atd.,
 • citlivé - speciální kategorie, která je nyní ještě více zpřísněna - zdravotní stav, politická příslušnost, genetické údaje, sexuální orientace, vyznání, biometrické údaje, osobní údaje dětí atd..
Do GDPR nespadají anonymizované údaje a údaje o zemřelých osobách.

Zjednodušeně lze říci, že osobní údaj je všechno, podle čeho se dá daná osoba identifikovat.

Kdo je subjektem osobních údajů?

Každá fyzická osoba, (tzn. koncový uživatel, zákazník, nebo zaměstnanec), jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. 

Kdo je správcem osobních údajů?

Je to každý subjekt (bez ohledu na právní formu), který určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování osobních údajů. Správce může zpracováním pověřit třetí osobu ("zpracovatele").

Kdo je zpracovatelem osobních údajů?

 Je to, dle GDPR, každá fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Pojem zpracovávání údajů

Pojmem zpracování ve smyslu GDPR je myšlena operace nebo soubor operací s osobními údaji  nebo soubory osobních údajů prováděných pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů jako shromažďování (sběr dat), zaznamenávání (zápis dat), uspořádaní (organizace dat), strukturování (zápis dat podle standardů), uložení (uchování dat), přizpůsobení nebo pozměnění (úpravy dat), vyhledání (nalezení dat), nahlédnutí (možnost podívat se na data), použití (aplikace dat), zpřístupnění přenosem (předání dat elektronickou formou), šíření (poskytnutí dat), seřazení či zkombinování (třídění dat), omezení (práce pouze s určitými daty), výmaz nebo zničení (vymazaní osobních údajů).

 Zpracovávání osobních údajů dětí, je možné jen se souhlasem zákonného zástupce.


Kapitoly:

Na této stránce najdete:

Důležité odkazy:

Úplné znění GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů - GDPR

Zavedení GDPR:

 1. Interní audit evidovaných údajů
  1. jaké údaje jsou zpracovávány,
  2. za jakým účelem jsou zpracovávány,
  3. kdo údaje zpracovává,
  4. jak dlouhou dobu budou data zpracovávána.
 2. Technické zabezpečení údajů
  1. Outsourcing Premier system
  2. SQL verze programu Premier
  3. Individuální řešení
 3. Souhlasy se zpracováním osobních údajů
 4. Revize smluv a dalších dokumentů
 5. Seznámení zaměstnanců s novými postupy a právy subjektů údajů
 6. Dodržování práv subjektů údajů

Chcete více informací o Outsourcingu či SQL verzi programu?

Kontaktujte násJak zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR?

Aby byly osobní údaje zpracovávány v souladu s GDPR musí být splněna jedna z následujících podmínek:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní/zákonné povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • zpracování je v oprávněném zájmu správce či třetí strany.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou data zpracovávána na základě souhlasu, musí být správce schopen kdykoliv doložit, že mu subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a ničím nepodmíněny. Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být srozumitelné, jasné za použití jednoduchého jazyka a nemělo by obsahovat nepřiměřené podmínky. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Nicméně je nutné si uvědomit, že souhlas se zpracováním osobních údajů byl poskytnut k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů neboli fyzická osoba má v souvislosti s GDPR:

 • právo přístupu ke všem svým údajům - subjektu údajů musí být umožněno získat potvrzení, zda jsou či nejsou údaje zpracovány, k jakému účelu jsou data zpracovávána, má právo vědět, o jaké kategorie údajů se jedná, komu budou zpřístupněny a plánovanou dobu, po kterou budou údaje uloženy. Subjekt údajů má rovněž možnost podat stížnost u příslušných dozorčích orgánů.

  Upozornění

  Právem na přístup nesmí být dotčena práva ostatních osob např. obchodní tajemství.


 • právo na opravu údajů - subjekt údajů může kdykoliv požádat o opravu poskytnutých údajů. Správce dat musí data bez odkladu opravit či doplnit.
 • právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na omezení zpracování dat, například když je zpracování protiprávní nebo když správce již osobní údaje nepotřebuje.
 • právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo kdykoliv získat údaje poskytnuté správci údajů a tyto předat jinému správci.
 • právo vznést námitku - subjekt údajů má právo vznést námitku ke zpracování osobních údajů a přimět tak správce dat k omezenému zpracování dat.
 • právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) - subjekt údajů má za určitých podmínek stanovených v nařízení, právo vznést požadavek na výmaz údajů. Správce dat má povinnost tyto údaje bez odkladu vymazat s ohledem na zákonné povinnosti evidence.

Povinnosti správce dat (institucí a firem) vůči GDPR

Správce dat musí zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je v souladu s nařízením. Zároveň dohlídne na to, aby zpracovával pouze ty osobní údaje, jež jsou pro daný účel nezbytně nutné.

Nejvýznamnější technická opatření, která bude nutno realizovat, jsou zejména následující:

 • zpracování osobních dat pouze k oprávněným účelům a jen po nezbytně nutnou dobu,
 • logování udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů,
 • anonymizace OÚ - anonymizované údaje jsou takové údaje, pomocí kterých nelze identifikovat subjekt údajů,
 • pseudonymizace OÚ – zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby nemohly být přiřazeny konkrétní osobě bez použití dalších informací,
 • "Inteligentní" vyhledávání a mazání vybraných osobních údajů (právo být zapomenut),
 • nastavování přístupových oprávnění k OÚ,
 • obnova dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim včas v případě fyzických či technických incidentů (řízení zálohování a plány obnovy dat po havárii IS/IT),
 • pravidelné testování, posuzování a hodnocení minimalizace zpracovávaných OÚ,
 • zajištění integrity, přesnosti OÚ,
 • ohlašování porušení zabezpečení OÚ ("incident management") - správce dat má nově povinnost oznámit porušení ochrany dat do 72 hodin příslušnému ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) a rovněž dotčené fyzické osobě,
 • přístup k OÚ a jejich přenositelnost (poskytnout subjektům právo na výpis, výmaz a přenos).

  


Jak začít?

K naplnění požadavků GDPR doporučujeme přistoupit komplexně.

 • Proveďte analýzu všech firemních procesů kde dochází k nakládání s osobními údaji.
 • Zjistěte, co znamená GDPR pro vaši organizaci, nechte si udělat od specializované firmy tzv. "rozdílový audit", tzn. audit současného stavu Vašich systémů vzhledem k plnění požadavků GDPR.
 • Doporučujeme, na základě této vstupní analýzy, nechat si udělat analýzu dopadů na OÚ a zpracovat si soubor opatření, který snižuje Vaše rizika vzhledem ke zpracovávaným OÚ.
 • Proveďte potřebné změny zabezpečení dat včetně úprav IT systémů.
 • Zabezpečte svá data  proti úniku a zajistěte všechny potřebné záznamy
 • Zajistěte souhlasy ke zpracování osobních dat od všech subjektů osobních údajů, jejichž informace uchováváte a zpracováváte v informačním systému.

Některé požadavky jsou jednoduché a zvládnete je sami. Ty složitější budou vyžadovat i externí pomoc od zkušené firmy z oblasti GDPR. Bude se jednat o změny např. změnu obchodních, účetních a personálních procesů. Bude to znamenat nejen změnu směrnic a postupů, ale i zásah do vámi používaných a provozovaných informačních systémů (ERP, CRM atd.)  Termín pro všechny kroky je 25. května 2018, kdy nařízení GDPR vejde v platnost.


Upozorňujeme, že Premier system není odborníkem na zavádění GDPR v praxi a tudíž nemůže poskytovat odborné rady k tomuto tématu, s výjimkou aplikace funkcí, kterými podporuje plnění požadavků GDPR. Tyto můžete nalézt zde.